Menu

Terug naar het overzicht

24/07/2020

Extra corona-ondersteuningsmaatregelen ingevoerd

Vele ondernemers ondervinden ondanks de reeds doorgevoerde versoepelingen nog steeds een aanzienlijke financiële impact van de coronacrisis. Omwille hiervan werden een reeks extra ondersteuningsmaatregelen ingevoerd. Daarnaast werden bestaande maatregelen verlengd. In deze nieuwsbrief lichten we er enkele kort voor u toe.

De Vlaamse ondersteuningspremie

De Vlaamse ondersteuningspremie is in het leven geroepen voor ondernemingen, gevestigd in het Vlaamse Gewest, die steeds open zijn gebleven of na de versoepelingen opnieuw zijn heropgestart en hierdoor te kampen hebben met een omzetdaling van minimaal 60%. Het betreft een forfaitaire premie van 2.000 euro. Indien een onderneming meerdere exploitatiezetels heeft, wordt deze verhoogd met 2.000 euro per bijkomende zetel voor zover er minstens één VTE personeelslid is tewerkgesteld (beperkt tot maximum van 5 per onderneming).

Vereist is dat de onderneming onder het toepassingsgebied viel van de Vlaamse hinderpremie of compensatiepremie. Of zij de hinderpremie of compensatiepremie ook effectief heeft aangevraagd is daarentegen van geen belang.

Zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen de 6.996,89 euro en 13.993,78 euro die als loontrekkende voor minder dan 80 % zijn tewerkgesteld, kunnen een éénmalige forfaitaire premie van 1.000 euro genieten.

Het relance-overbruggingsrecht

Ondernemers wiens zaak nog verplicht gesloten was op 3 mei 2020 (vb. kappers, schoonheidsspecialisten, uitbaters van culturele evenementen, non-food handelszaken, enz.) en een omzetdaling ondervinden van minimaal 10% gedurende het tweede kwartaal van 2020, hebben recht op een ondersteuning bij de heropstart. Het relance-overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 euro per maand als alleenstaande of 1.614,10 euro per maand met gezinslast.

De relance-uitkering mag niet worden gecombineerd met het corona-overbruggingsrecht, tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering van het ziekenfonds (moederschapsuitkeringen, adoptie-uitkeringen, pleegzorguitkeringen, arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen).

De verlening van het betalingsuitstel voor inzake kredieten

Om betalingsmoeilijkheden te vermijden/beperken werd een akkoord bereikt tussen de overheid en de banksector over de betaling van kredieten. De reeds ingevoerde betalingsuitstellen voor woonleningen en ondernemingskredieten wordt verlengd tot 31 december 2020. Concreet kunnen gezinnen en bedrijven die een betalingsuitstel verkregen omwille van de coronacrisis en op het einde van het reeds verleende uitstel nog steeds aan de destijds gestelde voorwaarden voldoen een extra betalingsuitstel aanvragen tot eind 2020 in plaats van de aanvankelijk gestelde limietdatum tot 30 september 2020.

Een investeringsaftrek van 25%

Zelfstandigen en kleine vennootschappen die investeren in nieuwe materiële of immateriële vaste activa in de periode van 12 maart tot en met 31 december 2020 kunnen een verhoogde investeringsaftrek van 25 % toepassen in plaats van 8%. Bovendien zal de overdracht van de investeringsaftrek die werd aangelegd in boekjaar 2019 worden versoepeld. Zo wordt deze overdracht met één boekjaar verlengd.

Ondersteuning betaling handelshuur

Ondernemers die een handelspand huren in Vlaanderen en omwille van de beperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad verplicht werden om hun fysieke winkel of handelszaak (gedeeltelijk) te sluiten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een lening bij VLAIO bekomen voor de betaling van hun handelshuur. De lening wordt verleend tegen een rentevoet van 2% , heeft betrekking op maximaal 2 maanden handelshuur en bedraagt maximaal 35.000 euro. De desbetreffende huur wordt door de Vlaamse overheid voorgeschoten en rechtstreeks betaald aan de verhuurder.

Uitstel sociale bijdragen Q3 en Q4 2020

De mogelijkheid tot het aanvragen van een betalingsuitstel van sociale bijdragen wordt uitgebreid naar het 3de en 4de kwartaal van 2020. Oorspronkelijk werd deze maatregel enkel ingevoerd voor het 1ste en het 2de kwartaal van 2020. Wie reeds eerder een aanvraag indiende voor het 1ste en het 2de kwartaal dient geen nieuwe aanvraag in te dienen. Het betalingsuitstel zal automatisch worden doorgetrokken naar het 3de en het 4de kwartaal van 2020. Wordt het uitstel toegekend dan dienen de bijdragen uiterlijk op volgende data te worden betaald:

  • 3de kwartaal 2020: vóór 30 september 2021
  • 4de kwartaal 2020: vóór 15 december 2021

Tijdelijke verhoging aftrek receptiekosten

Recentelijk werd het standpunt van de voormalige minister van Financiën die stelde dat receptiekosten in het kader van een publicitair evenement 100% aftrekbaar waren door zijn opvolger van tafel geveegd. Hiermee stelt de huidige minister hem achter het standpunt van het Hof van Cassatie die oordeelde dat receptiekosten hun aard behouden en aldus steeds slechts 50% aftrekbaar zijn.

Amper enkele maanden later wordt het fiscaal regime alweer gewijzigd omwille van de coronapandemie. Het aftrekpercentage van receptiekosten gemaakt in de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 wordt immers tijdelijk verhoogd van 50% naar 100%. Hiermee wil de regering de zwaar getroffen evenementsector een hart onder de riem steken.

Decembervoorschot

Er zal eenmalig worden afgeweken van de regelgeving inzake het decembervoorschot voor btw-plichtigen. Zowel maand- als kwartaalaangevers zullen geen voorschot hoeven te betalen voor de btw die verschuldigd is over het vierde kwartaal of december 2020. De verschuldigde btw zal slechts betaald moeten worden tegen 20 januari 2021.

Wenst u beroep te doen op één van de hiervoor vermelde maatregelen of heeft u hier verdere vragen over? Aarzel dan niet ons te contacteren.


© 2020 Haentjens Accountants & Belastingconsulenten BV • BE 0432.680.574 • nieuwsbriefprivacy policydisclaimerbetalingsvoorwaardensitemap
17/04/2020

Gratis beschikbaar: naslaggids Corona opgemaakt door Haentjens specialisten