Menu

Terug naar het overzicht

25/11/2020

Haast en spoed is soms goed, belastingvrije schenking bijna voorbij?

Principe: registratie en schenkbelasting

Het schenken van roerende en onroerende goederen veronderstelt naar Belgisch recht in principe een notariële akte. Deze notariële akte moet worden geregistreerd. Dit is slechts mogelijk mits betaling van de schenkbelasting. Of met andere woorden: het schenken van roerende en onroerende goederen voor een Belgische notaris, heeft de heffing van schenkbelasting tot gevolg.

Uitzonderingen?

Hierop bestaan een aantal uitzonderingen. De meest gekende uitzonderingen zijn ongetwijfeld de hand- en bankgift.

Een handgift is een vormvrije schenking (zonder notariële akte dus) die tot stand komt door de overhandiging van het geschonken goed door de schenker aan de begiftigde. Omdat het goed fysiek moet worden overhandigd aan de begiftigde, kunnen enkel tastbare voorwerpen het voorwerp uitmaken van een handgift: geld, meubilair, kunstvoorwerpen, auto’s… Ook bijkomende modaliteiten, zoals bijvoorbeeld een voorbehoud van vruchtgebruik, kunnen niet worden voorzien.

Een bankgift is net als de handgift een vormvrije schenking, die gebeurt door overschrijving van de som op de rekening van de begunstigde. Omdat deze schenkingen vormvrij gebeuren en niet worden geregistreerd, zijn zij niet aan schenkbelasting onderworpen. Let wel op: de schenker moet nog drie jaar blijven leven, anders zullen er wel erfbelastingen verschuldigd zijn op de schenking.

Een tweede belangrijke uitzondering is de schenking van aandelen van familiale ondernemingen en vennootschappen. Deze aandelen moeten wel per notariële akte geschonken worden, maar genieten een vrijstelling in de schenkbelasting. Zelfs als de schenker overlijdt binnen de drie jaar, zijn er geen schenk- noch erfbelastingen verschuldigd.

Belastingvrij schenken voor een buitenlandse notaris?

Wat is dan het nut van een schenking voor een buitenlandse notaris?

Roerende goederen die niet via hand- of bankgift geschonken kunnen worden, en die niet vallen onder de vrijstelling van de familiale ondernemingen en vennootschappen, worden vandaag belastingvrij geschonken door beroep te doen op een buitenlandse notaris.

Het gaat bv. over de schenking van aandelen van een management- of patrimoniumvennootschap, de schenking van een beleggingsportefeuille of een rekening-courant.

Door de schenkingsakte voor een buitenlandse notaris te verlijden, komt de schenking geldig tot stand, zonder dat een registratie nodig is, en dus zonder dat schenkbelasting verschuldigd is. Net als bij de hand- en bankgift moet de schenker wel drie jaar blijven leven om niet onderworpen te worden aan de erfbelasting.

Voor de schenking van onroerende goederen biedt een beroep op de buitenlandse notaris om schenkbelasting te vermijden, geen soelaas. De schenking van een Belgisch onroerend goed moet altijd worden geregistreerd in België.

Belastingvrij schenken voor een buitenlands notaris niet meer mogelijk vanaf 15 december 2020

De wetgever kondigde aan het fiscaal gunstregime voor de schenkingen van roerende goederen voor een buitenlands notaris af te zullen schaffen. Zeer concreet voorziet het voorstel dat alle buitenlandse schenkingsakten zullen moeten worden geregistreerd in België, waardoor ze ook onderworpen worden zullen aan de schenkbelasting. Zo zal een schenking van vb. rekening-courant voor een Nederlandse notaris dus aanleiding geven tot schenkbelasting.

Vorige week heeft de wetgever beslist om de wet te laten ingaan vanaf 15 december 2020. Dit is nog niet definitief gezien het wetsvoorstel nog steeds formeel moeten worden goedgekeurd.  

Op deze formele goedkeuring wacht u beter niet. Voor de schenking van roerende goederen die niet via hand- of bankgift geschonken kunnen worden, haast u zich best naar een buitenlandse notaris.


© 2021 Haentjens Accountants & Belastingconsulenten BV • BE 0432.680.574 • nieuwsbriefprivacy policydisclaimerbetalingsvoorwaardensitemap
Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze tips en updates voor u en uw zaak.